ਕੰਗਯੁਆਨ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ

ਏਸੀ ਮਾਹੀਨ ਰੂਮ

ਏਅਰ ਡਕਟ ਸਿਸਟਮ

ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ ਗਲਿਆਰਾ

ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਮ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਾਈਨਰੀ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਪਿੰਗ