ਰਨਹੁਈ ਜੀਵ -ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ

ਏਐਚਯੂ ਕਮਰਾ

ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

ਸਾਫ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ

ਕਮਰੇ ਦੀ ਪਾਸ ਵਿੰਡੋ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ ਪਾਈਪਿੰਗ

ਸਾਫ਼ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਪਿੰਗ