ਰੁਈਚੀ ਨਿ Central ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਐਕਵਾਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਲੀਨ ਰੂਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ

ਸੈਂਟਰਲ ਕੀਚਨ

ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ ਗਲਿਆਰਾ

ਕਮਰੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ